Category Archives: УДРУЖЕЊЕ

Решење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Дана 27.07.2009. Удружење Невесињаца у Београду уписано је у Регистар удружења друштвених организација и политичких организација, на регистарском листу број 5271 под редним бројем 15241, као удружење грађана.
Министарство за државну управу и локалну самоуправу, на основу члана 11. став 2. Закона o удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ“, број 42/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 73/2000-др. закон), члана 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 65/2008), члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07) по овлашћењу министра за државну управу и локалну самоуправу број: 130-021-00-00040/2008-16 од 26.11.2008. године и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001), по захтеву Љубомира Бабића из Београда за упис УДРУЖЕЊА НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, доноси

РЕШЕЊЕ

УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ, са седиштем у Београду, улица Високог Стевана број 23, уписује се у Регистар удружења друштвених организација и политичких организација, на регистарском листу број 5271 под редним бројем 15241, као удружење грађана.
Лице овлашћено да заступа и представља УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ је Љубомир Бабић из Београда, председник Извршног одбора.

Решење Агенције за привредне регистре

Агенција за привредне регистре уписала је у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ, дана 08.12.2009. године, под бројем БУ 1005/2009.
Република Србија
Агенција  за  привредне регистре
Регистар удружења
БУ 1005/2009
Дана 08.12.2009. године
Београд

Агенција за привредне регистре, Регистратор који води Регистар удружења, на основу чланова 26. и 32. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09), поступајући по пријавн за упис усклађивања у Регистар удружења друштвених организација, удружења грађана и њихових савеза уписаних у Регистар друштвених организација и удружења грађана и Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, који је поднет од стране УДРУЖЕЊА НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ, преко:
Име и презиме: Љубомир Бабић
доноси:
Р Е Ш Е Њ Е

Статут Удружења

Ha основу члана 6. и 10. 3акона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију СФРЈ („Службени лист СФРЈ“, бр. 42/90), оснивачка Скупштина Удружења Невесињаца у Београду, на седници одржаној 23.04.2009. године, доноси
СТАТУТ

 УДРУЖЕЊА НЕВЕСИЊАЦА  У БЕОГРАДУ

                                                      ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан1.
Удружење НЕВЕСИЊАЦА у Београду (у даљем тексту: Удружење) је удружење грађана пореклом из Невесиња који живе у Београду и другим просторима у Републици Србији и који се удружују ради залагања за очување и неговање традиционалних обичаја Невесињаца и Херцеговаца у Београду. Удружење је нестраначко, невладино и непрофитно.
Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ.
Удружење има сједиште у Београду, улица Високог Стевана бр. 23.
Удружење има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима које произилазе из Устава, Закона и овог Статута.
Подручје деловања Удружења је Република Србија.
Удружење има печат округлог облика на којем пише: Удружење Невесињаца у Београду (написано у спољашњем кругу ћириличним писмом, а у средини круга стилизовани грб Невесиња), Београд.
ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА
Члан 2.
Ради остваривања својих циљева, Удружење ће:
1) организовати културне манифестације ради остваривања циља оснивања за своје чланове на непрофитној основи;
2) организовати, само или у заједници са другим организацијама, тематске скупове, саветовања, трибине везане за циљеве са темама из историје, културе и обичаја Невесиња и Херцеговине;
3) објављивати књиге и друге публикације о темама везаним за културно – историјске теме Невесиња и Херцеговине;
4) сарађивати са сродним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве сличним темама, односно промоцијом појединих региона и хуманитарним радом;
5) спроводити различите хуманитарне активности у складу са својим финансијским могућностима;
6) вршити повезивање, упознавање, зближавање и дружења чланова Удружења, а у циљу помагања једни другима.
ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА
Члан 3.
Члан Удружења може бити сваки грађанин Београда, Републике Србије и дијаспоре који је рођен у Невесињу, његови потомци, родбина, сви поштоваоци културе и обичаја овог краја, који прихватају циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од чланова.
Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор.
Чланство се стиче потписивањем приступнице.
Члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.
Члан може бити искључен из Удружења уколико се не придржава Статута.
Одлуку о престанку чланства доноси Извршни одбор.
Члан 4.
Члан има право да:
1) равноправно, са другим члановима, учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;
2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3) плаћа чланарину;
4) обавља друге послове које му повери Извршни одбор.
ОРГАНИ УДРУЖЕЊА
Члан 5.
Органи Удружења су: Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор .
Скупштина
Члан 6.
Скупштину Удружења чине сви њени чланови. Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Извршног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства.
Скупштина:
1) доноси план и програм рада;
2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Извршног одбора и Надзорног одбора;
4) разматра и усваја финансијски план и извештај;
5) бира и разрешава чланове Извршног одбора и Надзорног одбора;
6) бира председника и потпредседника Скупштине;
7) доноси одлуке о удруживању и учлањењу у друга сродна Удружења;
8) доноси одлуке о престанку рада Удружења.
Скупштина пуноправно одлучује већином гласова присутних чланова, под условом да седници присуствује најмање већина чланова Скупштине.
Гласање је јавно, ако Скупштина не одлучи другачије.
Извршни одбор
Члан 7.
Извршни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења, који су утврђени овим Статутом.
Извршни одбор има 9 ( девет) чланова, које бира и опозива Скупштина.
Извршни одбор, из реда својих чланова бира председника, потпредседника и секретара.
Председник Извршног одбора представља и заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
Потпредседник је овлашћен да, у одсуству председника Извршног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска документа у име Удружења.
Мандат чланова Извршног одбора је две године и могу се поново бирати на исту функцију.
Члан 8.
Извршни одбор:
1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2) организује редовно обављање делатности Удружења;
3) поверава посебне послове појединим члановима;
4) доноси финансијске одлуке;
5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.
Извршни одбор пуноважно одлучује ако је присутно већина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.
Надзорни одбор
Члан 9.
Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Скупштину.
Надзорни одбор има 3 (три) члана које бира Скупштина.
Мандат члановна Надзорног одбора траје две године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси годишњи извештај Скупштини о свом раду.
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА
Члан 10.
Рад Удружења је јаван.
Извршни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност.
                                      УДРУЖИВАЊЕ У ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 11.
Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним и регионалним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.
Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са законом.
                                                         СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА 
Члан 12.
Удружење прибавља средства од: чланарине, добровољних прилога, поклона, завештања и конкурисањем за пројекате код државних органа или фондација и из других извора, а у складу са Законом.
О средствима Удружења одлучује Извршни одбор. За закониту употребу средстава Удружења одговаран је председник Извршног одбора.
ПРЕСТАНАК РАДА
Члан 13.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
У случају престанка рада, имовина Удружења остаће у власништву оснивача Удружења или ће се пренети на неку од хуманитарних организација.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Овај статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења, а примјењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Органи Удружења 2009-2011.

Скупштина Удружења је на својој првој седници у 2009. години, сходно члану 6. Статута Удружења изабрала своје органе: председника удружења, извршни и надзорни одбор.
Предсједник Скупштине Удружења
Ристо Самарџић

Извршни одбор
1. Љубомир Бабић, предсједник
2. Зоран Јањић, потпредсједник
3. Славко Даковић, секретар
4. Трифко Брењо, члан
5. Зоран Пејановић, члан
6. Вукашин Драговић, члан
7. Зоран Иваниш, члан
8. Божидар Бјелица, члан
9. Недељко Килибарда, члан

Надзорни одбор
1. Ратко Ковач, предсједник
2. Весо Чабрило, потпредсједник
3. Милорад Вујовић, члан