Решење Министарства за државну управу и локалну самоуправу

Дана 27.07.2009. Удружење Невесињаца у Београду уписано је у Регистар удружења друштвених организација и политичких организација, на регистарском листу број 5271 под редним бројем 15241, као удружење грађана.
Министарство за државну управу и локалну самоуправу, на основу члана 11. став 2. Закона o удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ“, број 42/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 73/2000-др. закон), члана 12. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 65/2008), члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05 и 101/07) по овлашћењу министра за државну управу и локалну самоуправу број: 130-021-00-00040/2008-16 од 26.11.2008. године и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001), по захтеву Љубомира Бабића из Београда за упис УДРУЖЕЊА НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација, доноси

РЕШЕЊЕ

УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ, са седиштем у Београду, улица Високог Стевана број 23, уписује се у Регистар удружења друштвених организација и политичких организација, на регистарском листу број 5271 под редним бројем 15241, као удружење грађана.
Лице овлашћено да заступа и представља УДРУЖЕЊЕ НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ је Љубомир Бабић из Београда, председник Извршног одбора.

Образложење

Љубомир Бабић, као овлашћено лице за вршење послова уписа у Регистар, поднео је овом министарству 11.06.2009. године захтев за упис УДРУЖЕЊА НЕВЕСИЊАЦА У БЕОГРАДУ у Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација који је допунио 22.07.2009. године. Уз захтев доставио је пријаву оснивања и деловања организације, Записник о раду оснивачке скупштине, Одлуку о оснивању Удружења, Статут, Попис оснивача и Одлуку о давању овлашћења за заступање Удружења.
Увидом у достављену документацију утврђено је да су испуњени услови за оснивање Удружења у погледу броја грађана који могу основати удружења грађана и садржине одлуке о оснивању, који су прописани у чл. 9. и 10. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије. Увидом у Статут Удружења утврђено је да су испуњени услови из чл. 2. и 6. овог закона.
Имајући у виду изнето, на основу члана 13. став 1. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације који се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, решено је као у диспозитиву решења.
Такса за ово решење у износу од 5.240, 00 динара наплаћена је на основу тарифног броја 22. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004,42/2005, 61/2005, 101/2005,42/2006,47/2007, 54/2008 и 5/2009).
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном поступку, али се против њега може тужбом покренути управни спор пред Врховним судом Србије у Београду, у року од 30 дана од дана достављања решења.
Министарство за државну управу и локалну самоуправу
број: 130-024-00-01183/2009-07 од 27.07. 2009. године.

ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР
Душко Радаковић